Villkor

1. Allmänt

Genom att godkänna dessa ”användarvillkor för Unisol.se” (”Användarvillkoren”) så betraktas du som en ”Investerare” (så som det definieras nedan) och du intygar att:

  1. a) Du är minst 18 år gammal och bosatt, folkbokförd samt obegränsat skattskyldig i Sverige eller annat land inom EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet).
  2. b) Du vill ta emot erbjudanden om investeringar i onoterade värdepapper emitterade av privata aktiebolag (”Investeringar”).
  3. c) Du godkänner Användarvillkorens samtliga delar och klausuler i dess helhet, utan undantag
  4. d) I det fall du representerar ett företag eller annan juridisk person är du minst 18 år gammal, behörig firmatecknare eller har fullmakt att binda företaget vid dessa Användarvillkor. Du godkänner dessutom på företagets vägnar och för egen del Användarvillkorens samtliga delar och klausuler i dess helhet., utan undantag.
  5. e) I det fall du inte representerar ett företag eller annan juridisk person så investerar du enbart för egen räkning och inte för någon annans räkning i någon form dvs inte som bulvan, uppdragstagare, befullmäktigad eller liknande.

2. Om Unisol.se

Unisol driver ett investerarnätverk (”Investerarnätverket”) som består av fysiska och juridiska personer som via den elektroniska anslagstavlan på Unisol.se (”Anslagstavlan”) har anmält sitt intresse för investeringar samt godkänt Användarvillkoren (”Investerare”). Anslagstavlan tjänar som sammankoppling-kanal mellan projektbolag i behov av kapital (”Projektbolag”) och Investerarna. Efter att ha loggat in på Anslagstavlan så kan Investeraren anmäla sitt intresse för specifika Investeringar genom att ”reservera andelar”. Efter att Investerare “reserverat andelar” kan de få ett skarpt investeringserbjudande som accepteras genom att Investeraren undertecknar en teckningslista, vilken distribueras separat. Reservation av andelar är inte bindande utan är att betrakta som en intresseanmälan.  Det är först när den teckningslistan undertecknas som det uppstår juridisk bundenhet. I varje Investering är antalet aktieposter begränsad till maximalt 200 stycken.

Anslagstavlan och Investerarnätverket drivs av Unisol, Ankargripsgatan 3, 211 19 Malmö (”Unisol”).

Unisol utgör en sammankopplings-kanal mellan Investerare och Projektbolag.

Unisol hanterar inget kapital och mottager inga betalningar. Betalningar för investeringar görs direkt till de bolag som söker kapital.

Unisol ägnar sig inte åt någon typ av rådgivning eller analys. Ansvaret för att utvärdera Investeringar och Investeringserbjudanden liggerhelt och hållet hos den individuella Investeraren.

3. Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Unisol eftersträvar att ha tillräckligt bra kännedom om våra kunder för att kunna bedöma risken för penningtvätt och finansiering av terrorism. Med detta i åtanke så kräver vi att Investeraren anger korrekta, fullständiga och sanningsenliga uppgifter i vårt kundkännedomsformulär som ska fyllas i innan Investeraren blir erbjuden aktier.

Med anledning av Unisol åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism så får Investerare som investerar i egenskap av fysisk person (dvs som inte investerarar i egenskap av representant för ett företag eller annan juridisk person) inte investera för någon annans räkning i någon form - inte som bulvan, uppdragstagare, befullmäktigad, eller liknande. Har du frågor kring detta så kontakta Unisol på info@Unisol.se.

4. Investerare utanför Sverige/EES

Investeringarna som hanteras i Investerarnätverket riktar sig aldrig, varken direkt eller indirekt, till personer som är bosatta, folkbokförda och/eller skattskyldiga utanför EES. Sådana personer får inte varken anmäla sig till Investerarnätverket eller slutföra en Investering.

Information om investeringserbjudande, teckningsanmälan, eller annan information får spridas utanför EES. Investeraren förbinder sig att inte sprida sådant material utanför EES, samt att inte på något annan sätt bryta mot lokala regler eller lagar.

5. Användning av Anslagstavlan

Investeraren ansvarar för att all användning av Anslagstavlan sker i enlighet med dessa Användarvillkor samt gällande lagar.

Investeraren förbinder sig att inte sprida eller vidarebefordra investeringserbjudande eller teckningsanmälan till allmänheten eller till tredje man som inte är att betrakta som Investerare i enlighet med Användarvillkoren.

Investeraren ansvarar för att inloggningsuppgifter till Anslagstavlan ej sprids till tredje part och är skyldig att omedelbart informera Unisol i det fall inloggningsuppgifterna tappas bort eller hamnar i orätta händer.

För att undvika att Investeraren genom sitt beteende skadar Unisol eller Anslagstavlan, så förbehåller sig Unisol rätten att omedelbart spärra Investerarens konto och/eller dra in status som ”Investerare” i det fall Investeraren brutit mot Användarvillkoren och/eller i det fall Unisol gör bedömningen att det finns risk för sådan skada.

6. Immateriella rättigheter

Investeraren godtar att Anslagstavlans bilder, filmer, texter och övrigt innehåll skyddas av immateriella rättigheter och förbinder sig att inte använda dessa.  Unisol upplåter inte någon licens eller nyttjanderätt till de bilder, filmer, texter och annat innehåll som finns på Anslagstavlan.

7. Personuppgifter

Vi säljer aldrig uppgifter om våra användare till tredje part!

Däremot så lämnar vi ut uppgifter till tredje part i vissa fall. Detta inkluderar, men är ej begränsat till, att lämna uppgifter till myndigheter för att uppfylla lagar och regler så som till exempel rapportering till skatteverket eller samarbete med myndigheter och organisationer som motverkar brottslighet. Det inkluderar även att lämna uppgifter till de bolag som Investeraren investerar i för att underlätta administrationen av investeringserbjudande. Investeraren godkänner att Unisol utsedda samarbetspartners behandlar uppgifter om Investeraren. Investeraren kan högst en gång om året begära information om hur Unisol behandlar uppgifter om Investeraren. Begäran ska göras skriftligen och utan ersättning till Unisol. Investerare kan även begära korrigering, radering eller blockering av personuppgifter som är felaktiga. Om Investeraren önskar utöva någon av dessa rättigheter, så ska hen kontakta Unisol på info@Unisol.se och ange sitt fulla namn samt det användarnamn och den e-postadress som användes vid registreringen.

Investeraren samtycker till att Unisol riktar direkt marknadsföring gentemot Investeraren, via e-post eller på annat sätt. Investeraren har rätt att neka till att personuppgifter används för direkt marknadsföring och Investeraren kan återkalla sitt samtycke genom att kontakta Unisol på info@Unisol.se.

För att driva sin verksamhet har Unisol rätt att lämna ut information om Investerare till andra Investerare, myndigheter såsom Skatteverket samt IT-leverantörer och andra avtalsparter till Unisol som kan komma att behandla personuppgifter för Unisols räkning. Unisol har också rätt att lämna ut informationen till potentiella investerare och köpare av hela eller delar av Unisol eller dess verksamhet. Investeraren godkänner att personuppgifter kan komma att behandlas och överföras till ett land utanför EU/EES-området.

Unisol är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker på Anslagstavlan och inom ramen för Unisols tjänster. Ifall du har frågor eller önskar mer information, kontakta oss på info@Unisol.se eller Unisol, Ankargripsgatan 3, 211 19 Malmö.

8. Ångerrätt enligt Distansavtalslagen

Privatpersoner kan enligt Distansavtalslagen inom 14 dagar från att hen registrerade sig som Investerare på Anslagstavlan, ångra registreringen och därmed avregistrera sig från Anslagstavlan. Detta kan Investerare göra genom att inom 14 dagar skicka ett meddelande angående detta till info@Unisol.se. Enligt Distansavtalslagen ska Unisol upplysa om följande:

  1. a) Med detta avtal kan följa skatter, avgifter eller kostnader som varken betalas genom Unisol eller påförs av Unisol.
  2. b) Unisol kommer inte att fakturera någon avgift eller motsvarande i samband med Investerares utövande av ångerrätt enligt Distansavtalslagen.
  3. c) Unisol följer den svenska marknadsföringslagen (2008:486).

9. Tillgänglighet

Anslagstavlan kan ibland vara helt eller delvis otillgänglig på grund av underhåll eller andra orsaker. Unisol ansvarar inte under några omständigheter för eventuella kostnader,  konsekvenser eller skador till följd av att Anslagstavlan inte kan användas på avsett sätt.

10. Cookies

Unisol websidor använder cookies. Dessa är nödvändiga för att användaren ska kunna använda Anslagstavlan och dess funktioner. En cookie är en liten informationsfil som placeras i användarens dator.

Investeraren är härmed informerad om, och accepterar att, tjänsternas funktionalitet, kvalitet och tillgänglighet kan försämras eller hindras om hen inte godkänner användningen av cookies.

11. Löptid, uppsägning och förändringar

Det avtal, som Användarvillkoren utgör, löper tills vidare, till dess att det sägs upp av en av parterna. Unisol kan komma att ändra Användarvillkoren, och kommer i så fall att publicera de ändrade Användarvillkoren på Anslagstavlan. De ändrade villkoren blir gällande för nya användare och Investerare ommedelbart från och med det datum de publiceras på Anslagstavlan. Redan existerande Investerare blir bundna av de ändrade villkoren 30 dagar efter publicering på Anslagstavlan.

12. Risker

Varje Investeringserbjudande är unikt. Det är därför av största vikt att Investeraren noggrant utvärderar både Investeringserbjudandet och Projektbolaget innan Investeraren fullföljer en Investering. Projektbolaget är ansvarigt för samtliga delar av genomförandet av Investeringen, förvaltandet av Investeringen, samt Investeringserbjudandet i sin helhet. Detta inkluderar, men är ej begränsat till dess villkor, prognoser och eventuella utfästelser. Investeringserbjudandet har utformats av Projektbolaget.

Innan Investeraren genomför en Investering så bör hen alltid samråda med expertis såsom investeringsrådgivare, skatterådgivare, advokat, revisor, skatterådgivare, och finansiella rådgivare. Vid bristande intresse eller av annan anledning, så kan Investeringserbjudandet när som helst komma att avbrytas. Investeraren intygar att hen är medveten om att möjligheten att avyttra aktien i många fall kommer att vara liten eller obefintlig. Investeringen sker i bolag som inte är listade och inte är noterade. Detta innebär att Investeraren inte kommer att kunna avyttra aktien på börs eller reglerad marknad. Investeraren är fullständigt ansvarig för sitt användande av Anslagstavlan samt för de eventuella investeringsbeslut som fattas med anledning av detta användande. Investeraren intygar att hen är medveten om att en Investering alltid är förknippad med risker och att hela eller delar av det investerade kapitalet kan gå förlorat. Investeraren intygar även att hen är medveten om att vissa Investeringar är förknippade med osedvanligt hög risk, inklusive men ej begränsat till finansiell risk, likviditetsrisk, byggrisk, och avyttringsrisk. I många fall kommer Projektbolaget att sakna betydande finansiella resurser vilket kan medföra ytterligare en risk för Investeraren. Du kan läsa mer om investeringsrisker på Unisol.se/risker.

13. Ansvarsbegränsningar

Utöver vad som framgår av Användarvillkoren i övrigt, så gäller följande friskrivningar:
Unisol lämnar inga utfästelser eller garantier beträffande information, innehåll, kalkyler, beräkningar, utfästelser eller annat som presenteras på Anslagstavlan. Detta gäller oavsett om detta härstammar från Projektbolaget eller inte. Unisol tar varken direkt eller indirekt ansvar för Investeringserbjudandet. En Investering är enbart en angelägenhet mellan Investeraren och Projektbolaget. Unisol enbart är enbart att betrakta som en länk mellan dem. Unisol lämnar inga garantier eller utfästelser beträffande Anslagstavlan eller dess funktion, tillgänglighet, kvalitet, säkerhet eller användbarhet. Unisol företräder inte Projektbolaget eller Investeraren. Unisol gör ingen bedömning av Projektbolaget eller Investeringserbjudandet. Unisol ger inga rekommendationer eller utlåtanden till någon av parterna avseende Investeringserbjudandet.

Investeraren förbinder sig, utan tidsbegränsning, att varken direkt eller indirekt framställa krav eller anspråk gentemot Unisol eller dess företrädare med anledning av att (i) Anslagstavlan icke är tillgänglig (ii) investerat kapital direkt eller indirekt har förlorats i samband med en Investering (iii) Investeraren inte har erbjudits att fullfölja en Investering (iv) Projektbolaget ej uppfyllt sina åtaganden eller förpliktelser. (v) Projektbolaget inte har följt relevanta avtal, föreskrifter, lagar eller regler (vi) åtgärder och/eller beslut med anledning av Investeringen ej vidtagits och/eller vidtagits vid fel tidpunkt eller i fel omfattning (vii) Projektbolaget lämnat felaktiga eller vilseledande uppgifter om sig själv, Investeringserbjudandet eller annat.

Unisol är inte ansvarig för indirekt skada eller förlust av intäkt. Unisol totala skadeståndsansvar gentemot Investeraren ska inte under några omständigheter överstiga ett prisbasbelopp beräknat i enlighet med Socialförsäkringsbalken (SFS 2010:110).

14. Tvist

Användarvillkoren regleras av svensk lag. Alla tvister ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut.