Risker i samband med investeringar

Risker

Vilka risker innebär en investering?

Det faktum att en investering har en solcellsanläggning i botten kan anses utgöra en grundläggande säkerhet för investeraren. Det handlar ofta om konkreta projekt som investeraren kan följa och övervaka. Detta till skillnad från investeringar i anonyma värdepapper och fonder som kan vara svåra att få insyn i.

Trots detta så är en investering alltid förknippad med risker och hela eller delar av investeringen kan går förlorad. Investeraren ska vara medveten om att vissa investeringar är förknippade med osedvanligt hög risk. Dessa risker inkluderar men är ej begränsade till byggrisk, finansiell risk, likviditetsrisk samt avyttringsrisk. Solcellsanläggningsutvecklaren kan sakna betydande finansiella resurser och detta kan medföra en ytterligare risk.

Här nedanför redogörs för vanliga riskfaktorer kan påverka investeringar i onoterade projektbolag.

Riskerna är inte rangordnade och listan gör inte anspråk på att vara heltäckande. Det kan tillkomma ytterligare risker vid varje enskild investering. Det är därför inte synnerligen viktigt att Investeraren inte bara tar del av den information som Projektbolaget eller projektsutvecklaren tillhandahåller, utan även gör sin egen bedömning. En sådan bedömning bör inkludera en allmän omvärldsbedömning och bedömning av varje riskfaktor, samt dess betydelse för projektets framtida utveckling. 

Värdepappersrelaterade risker

Utdelningsrisk

Flera risker kan påverka projektbolagets verksamhet negativt, och det kan inte garanteras att bolagets resultat möjliggör utdelning. Det kan inte heller garanteras att bolagets bolagsstämma beslutar om utdelning.

Aktieägare med betydande inflytande

Vid olika aktieslag kan en eller flera aktieägare med röststarka aktier vidta åtgärder som strider mot de övriga aktieägarnas intressen.

Utspädningsrisk

Om ett kapitalbehov uppstår så kan bolagsstämman besluta om ytterligare nyemissioner vilket innebär att bolagets befintliga aktieägares proportionella ägande och röstandel kan minska.

Värdet av aktien vid en andrahandsförsäljning

Bolagets aktier handlas oftast inte på någon marknasdplats. Aktieägare som vill sälja sina aktier riskerar därför att få en betalnings som inte motsvarar uppfattad värdering. Det kan även hända att det inte går att hitta någon köpare alls.

Verksamhetsrelaterade risker

Kommersiell risk

Eventuella intäkter i ett solcellsanläggningsprojekt kommer vanligtvis från ett positivt driftsnetto, värdeökning eller genom att objektet säljs. Risken finns dock naturligtvis att ett projektbolag förvärvar eller investerar i projekt som resulterar i hög vakansgrad, låg eller obefintlig värdeökning, eller att naturliga köpare saknas. Några av de faktorer som kan påverka den kommersiella framgången är läge, ort, skick, utveckling, förvaltarens kompetens, ingångna avtal, etc.

Driftsrisk

En del investeringar innebär att anläggningar ägs långsiktigt för att generera intäkter. I dessa fall finns risk att driftsnettot påverkas av förändrade driftskostnader, såsom exempelvis drift, elförbrukning, snöröjning, försäkringar, administration, och andra kostnader. Ett försämrat driftsnetto kan påverka avkastningsmöjligheterna i projektet.

Motpartsrisk

Projektbolag är ofta beroende av tredje part för produktion, uppförande eller underhåll av anläggningar. Det finns alltid en risk att motparterna inte uppfyller sina åtaganden, vilket i sin tur negativt kan påverka projektets förutsättningar och avkastning . Exempel på problem som kan uppstå inkluderar förseningar, produktionsfel och finansiella problem.

Samarbetsrisk

Projektbolag har i samband med investeringar ibland samägande eller partnerskap med andra aktörer. Detta ger upphov till risk för konflikter mellan parterna och att parterna ej uppfyller sina åtaganden gentemot varandra eller att projekten blir beroende av endera partens ekonomiska situation. Sådana omständigheter kan ha en negativ inverkan på projektbolagets möjligheter att till exempel färdigställa anläggningar, vilket i sin tur kan väsentligt påverka projektets finansiella resultat.

Likviditetsrisk

Alla projektbolagets betalningsåtaganden som härrör till driften av direkta och indirekta investeringar, samt amorteringar och räntekostnader, kräver god likviditet. Ifall likviditeten i ett  projektbolag inte är tillräckligt god för att uppfylla bolagets betalningsåtaganden så kan detta inverka negativt på projektets drift, reultat, och  finansiella ställning.

Bygg- och tillståndsrisk

Vid produktion av solcellsanläggningar så kan en rad problem uppstå som leder till ökade kostnader, och därmed sämre finansiellt resultat. Exempel inkluderar, men är inte begränsade till byggrisk ifrån byggnationsfel, beställningar, kontraktshandlingar, väder, konstruktionsteknik, kostnadsuppskattningar, geotekniska mätningar, planering, och logistik.

Det finns även risk för att fastighetsägaren och projektbolaget inte får de tillstånd från exempelvis kommun och myndigheter som krävs för att fullfölja projektet. Exempel på sådana tillstånd är bygglov, ändringar i detaljplan, och dylikt.